De vereniging

De vereniging is opgericht en statutair bekrachtigd op 22 september 1997 met als naam Ondernemers Vereniging Schalkhaar, afgekort OVS.
De vereniging stelt zich ten doel als groep eensgezind en daardoor steviger naar buiten te treden bij het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemers in Schalkhaar en direkte omgeving.
Dit wordt bereikt door kontakt te onderhouden met het plaatselijk bestuur, met maatschappelijke organisaties zoals Kamer van Koophandel, MKB Deventer, Platform Schalkhaar, de belangengroep Schalkhaar Life, plaatselijke verenigingen en de media.

Speerpunten in het beleid zijn: De inrichting van de openbare ruimte in Schalkhaar. Goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor de bedrijven en winkels waarborgen. Initiatieven nemen om winkels en bedrijven te promoten. Het steunen van initiatieven voor nieuwe vestigingen. Aktiviteiten ontwikkelen die de belangstelling van de regio op het centrumgebied vestigt. Organiseren van bijeenkomsten over een aktueel voor ondernemers belangrijk onderwerp.
Minstens 2x per jaar worden tijdens de algemene ledenvergadering belangrijke onderwerpen ter discussie aan de leden voorgelegd en standpunten bepaald.
Daarnaast worden de leden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.
Verenigingsaktiviteiten:
De nieuwsjaarsreceptie De jaarmarkt Winkelakties Ondernemersbeurs Ledenvergaderingen Informatieavond(en) Fellowship bijeenkomst
Om de uitvoering van deze taken efficiënt te doen verlopen wordt het bestuur bijgestaan door een aantal commissies/taakgroepen.
De financiële middelen benodigd om de genoemde aktiviteiten te kunnen realiseren worden door de leden bijeengebracht.

Het bestuur van de OVS

Voorzitter:
Vacant

Secretariaat:
Hennie Smeenk

Penningmeester:
Joost Bon

Algemeen:
Jeannet Olthoff